Hatósági engedély szükséges:        

 

 1. a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez, valamint a
 2. a magánnyomozói tevékenység végzéséhez.,

 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében végezhető:

 1. ingatlan, illetve ingóság őrzése;
 2. rendezvény biztosítása;
 3. szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása;
 4. természetes személyek életének és testi épségének védelme;
 5. a vagyonvédelmi biztonságtechnikai, mechanikai vagyonvédelmi rendszerek tervezése, telepítése, szerelése, üzemeltetése, felügyelete, javítása, karbantartása, ideértve az elektronikus gépjárművédelem, a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett vagy - törvény felhatalmazása alapján - a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelés), továbbá a beléptető rendszer, a betörésjelző rendszer létesítésének, karbantartásának, illetve a térfigyeléshez, a távfelügyelethez kapcsolódó reagálószolgálat működésének körében végzett ilyen tevékenységeket is;
 6. a fentipontokban foglalt tevékenységek szervezése és irányítása;

 

Személy- és vagyonvédelmi vagy magánynyomozói tevékenység végzéséhez kiadható igazolványok:

 

        IGAZOLVÁNY:

személy- és vagyonőr részére,

magánnyomozó részére,

biztonságtechnikai szerelő részére,

biztonságtechnikai tervező, szerelő részére,

mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő részére,

mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő részére.

 

Engedélyező hatóságok:

 

A rendőrség hatáskörébe tartozó személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói eljárásokban első fokon a vállalkozás székhelye, illetve a kérelmező lakóhelye szerint illetékes (pl.: Tapolcai) rendőrkapitányság jár el.

 

Az engedélyezés feltételei:

 

A vállalkozás kérelmére adható ki engedély, ha a kérelmező igazolja, hogy:

 1. a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenység végzésében személyesen közreműködő vagy közreműködni kívánó tagja, munkavállalója vagy - egyéni vállalkozás esetében - a segítő családtag, illetve a vállalkozással kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő személy - ideértve a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személyt is - rendelkezik a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal,
 2. rendelkezik az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó, a szerződésen belül és az azon kívül okozott károk megtérítését szolgáló, külön jogszabályban meghatározott kötelező tartalommal bíró felelősségbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: felelősségbiztosítási szerződés), valamint
 3. jogerősen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása nincs.

 

Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet nem gyakorolhat az az egyéni vállalkozó, aki, vagy az a vállalkozás, amelynek vezető tisztségviselője büntetett előéletű vagy az e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, továbbá az a jogi személy vállalkozás, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység gyakorlásától eltiltott.

 

 

Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzésére jogosító személyre szóló hatósági igazolvány kiadásának feltételei:

Igazolványt – kérelmére – az a magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy kaphat, aki:

 1. nagykorú,
 2. cselekvőképes, és a
 3. külön jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, továbbá a magánnyomozó tevékenység végzéséhez legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.

 

Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet nem végezhet:

 1. aki büntetett előéletű,
 2. akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §,  175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;
 3. aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

 

 

A kérelmek tartalma:

 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséhez meghatározott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a folytatni kívánt tevékenység személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban SzVMt.) szerinti megnevezését;

az egyéni vállalkozó családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, állampolgárságát (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatait), a vállalkozás székhelyét, telephelyét, fióktelepét;

a vállalkozás cégbírósághoz bejelentett vezető tisztségviselőinek személyazonosító adatait;

a vállalkozás cégjegyzék szerinti nevét (rövidített nevét), formáját, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, levelezési címét, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más tagállamban (a továbbiakban: más EGT-tagállam) alapított vállalkozás esetén annak cégbíróságnál bejelentett magyarországi fióktelepét (a tevékenység végzésének helyét), a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező természetes személy vagy külföldi jogi személy képviselőnek a cégbíróságnál bejelentett kézbesítési meghatalmazottja nevét és címét;

a cégjegyzékszámot, nem Magyarországon alapított vállalkozás esetében a nyilvántartási számot, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány számát;

a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személy személyazonosító adatait, a tevékenység végzésére jogosító személyre szóló hatósági igazolványának (a továbbiakban: igazolvány) számát;

az ügyfél cégszerű aláírását.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

az SzVMt. által felsorolt, az SzVMt. hatálya alá eső tevékenységet végző személyazonosító adatait, valamint igazolványának vagy az azt helyettesítő határozatnak a számát;

a vállalkozás által végezni kívánt tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolatát, valamint eredeti példányát bemutatásra;

az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás megindításáról kér-e tájékoztatást;

a vállalkozás cégjegyzék szerinti képviselőjének, illetve az egyéni vállalkozónak arra vonatkozó - az érintettek személyazonosító adatait is tartalmazó - nyilatkozatát, hogy a vállalkozás vezető tisztségviselői, tulajdonosai, tagjai, illetve a tevékenységet szakmailag irányító személy(ek) nem állnak az SzVMt. által meghatározott - fenti - korlátozó rendelkezések hatálya alatt, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a hatóság félrevezetésének jogkövetkezményét tudomásul vette.

30 napnál nem régebbi adó-, vám- és társadalombiztosítási  igazolások eredeti példányait arról, hogy a kérelmezőnek tartozása nincs, illetve az ügyfél írásos nyilatkozatát, amennyiben személyes adatai tekintetében feljogosítja a közigazgatási szervet a feltételeket igazoló okmányok beszerzésére. Az ügyfél kérése esetén ezen okmányokat az eljáró hatóság szerzi be.

a Magyarországon alapított vállalkozás nem magyar állampolgár vezető tisztségviselőjének, illetve a Magyarországon EGT tartózkodási engedéllyel és egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkező személynek a büntetlen előéletét, illetve azt, hogy nem esik az SzVMt. -ben meghatározott korlátozó rendelkezés hatálya alá, a lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága által három hónapnál nem régebben kiállított okirattal kell igazolnia. A külföldön kiállított okirat akkor bizonyító erejű - kivéve, ha nemzetközi szerződésből, illetve nemzetközi viszonossági gyakorlatból más következik -, ha a kiállítás helye szerinti országban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell a kérelemhez csatolni.

az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását

 

 

A működési engedély kiadása iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok:

 1. KÉRELEM személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, működési engedély kiváltásához/megújításához  (letöltendő file B1.pdf )
 2. Útmutató a B1-es adatlap kitöltéséhez (letöltendő file útmutató_B1_B2.pdf )

 

 1. KÉRELEM (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező -külföldi- cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, működési engedély kiváltásához/megújításához (letöltendő file C1.pdf)
 2. Útmutató a C1-es adatlap kitöltéséhez (letöltendő file útmutató_C1.pdf)

 

Az igazolvány kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

az ügyfél személyazonosító adatait, lakcímét (lakóhelyét és tartózkodási helyét), személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll az SzVMt. 3. §-ának (3)-(4) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezések hatálya alatt;

az igazolvány típusának megnevezését;

az ügyfél aláírását.

 

Más EGT tagállamban jogosultsággal rendelkező részére, az SzVMt. szerinti határozat kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

személyazonosító adatait (anyja családi és utóneve kivételével), külföldi lakcímét, személyazonosságát és magyarországi tartózkodását igazoló hatósági okmány típusát és számát; amennyiben Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a tevékenység gyakorlásának helyét és magyarországi levelezési címét;

az igazolvány típusának megnevezését;

az ügyfél aláírását.

 

Az igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

az iskolai végzettséget vagy szakképesítést tanúsító okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a rendész munkakör ellátásról szóló igazolást.

magánnyomozó esetében továbbá legalább középiskolai végzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatát;

A rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja esetében az állományilletékes parancsnoka engedélyét tartalmazó irat másolatát, amely tartalmazza az engedélyezett munkavégzés helyét, idejét és időtartamát;

amennyiben az ügyfél helyett képviselő jár el, a meghatalmazás eredeti példányát;

az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás megindításáról kér-e tájékoztatást;

az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az SzVMt. 3. §-ának (3)-(5) bekezdései alapján az igazolványban megjelölt tevékenységet folytathat;

az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását

 

Ha az ügyfél a szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést megszerezte, de ezt tanúsító okmánnyal nem rendelkezik, az iskolai végzettséget vagy szakképesítést tanúsító okmány közjegyző által hitelesített másolata helyett el kell fogadni a Belügyminisztérium által kiadott, az iskolai végzettséget, szakképesítés megszerzését tanúsító igazolást.

 

A más EGT-tagállam állampolgára által benyújtott kérelemhez a más EGT-tagállamban kiállított, a tevékenység személyes végzésére jogosító okirat másolatát és annak hiteles fordítását, valamint - amennyiben az ügyfél helyett képviselő jár el -, a meghatalmazás eredeti példányát ésaz ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás megindításáról kér-e tájékoztatás csatolni kell.

 

A igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok:

 1. KÉRELEM személy- és vagyonőr, magánnyomozó, biztonságtechnikai tervező, szerelő, biztonságtechnikai szerelő,           mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiváltásához/megújításához  (letöltendő file: A1.pdf )
 2. Útmutató a B1-es adatlap kitöltéséhez (letöltendő file: utmutato_A1.pdf )

 

 1. KÉRELEM az EGT-tagállam polgára által Magyarországon letett vizsga esetén alkalmazandó nyomtatvány. Személy- és vagyonőr            magánnyomozó, biztonságtechnikai tervező, szerelő, biztonságtechnikai szerelő, mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő,  mechnaikia vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiváltásához/megújításához (letöltendő file: A1.pdf)
 2. Útmutató a C1-es adatlap kitöltéséhez (letöltendő file: útmutató_A2_A3.pdf)

 

 

 

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóságnál beszerezhető „készpénzátutalási megbízás”-on kell befizetni, vagy az eljáró hatóság Megyei Rendőr-főkapitányságának (Veszprém megyében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000 számú) előirányzat-felhasználási számla számára kell átutalni.

 

A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról a Rendőrség, kérésre számlát állít ki. A számla igényléséhez szíveskedjen számlaigénylőt (letöltendő file: szamlaig2.pdf) kitölteni.