Hatósági engedélyezés szabályai:  

 

A pirotechnikai tevékenység folytatásához hatósági engedély szükséges, amely gazdálkodó szervezet részére adható.

 

Nem kell engedély:

 1. a csillagszóró forgalmazására, birtoklására, felhasználására, kivitelére, behozatalára, tárolására,
 2. a gyufára.

 

 

A pirotechnikai tevékenység végzésével kapcsolatos eljárásokban a játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály) kivételével  a kérelmező székhelye szerint illetékes Megyei Rendőr-főkapitányság jár el.

 

A játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozat osztályozása szerint 1. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek nagyon kis veszélyt jelentenek környezetükre, és amelyeket elkerített területen vagy beltérben (lakásban) történő használatra szántak. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 7,5 g-ot, illetve ha az égéstermékek irányított kiáramlása biztosított, a 25 g-ot. Iniciáló anyag tartalom legfeljebb 2,5 mg lehet. A hatóanyag-tartalom késleltetővel egybekötött termékeknél töltet egységenként értendő, de az összefűzött termék összes nettó hatóanyag-tartalma sem haladhatja meg a 25 g-ot, petárdáknál a 7,5 g-ot;

 

Játékos pirotechnikai termék csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben vagy egyéb üzlet megfelelően elkülönített részében árusítható.

 

A játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt munkanappal be kell jelenteni a forgalmazás (az üzlet működési) helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet megnevezését,
 2. székhelyét,
 3. adószámát,
 4. cégszerű aláírását,
 5. a kereskedelmi megbízott természetes személyazonosító adatait (születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét) lakóhelyét és állampolgárságát;
 6. a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) tárolásának pontos helyét (település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám).

 

A bejelentéshez mellékelni kell a forgalmazásra szolgáló létesítmény(ek) :

 1. alaprajzát,
 2. műszaki leírását,
 3. a biztonsági védőberendezések vázlatrajzát és
 4. 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalmat meghaladó tárolás esetén a forgalmazó tárolási engedélye másolati példányát.
 5. az igazgatásszolgáltatási díjat (az illetéktörvény által meghatározott általános eljárási illeték összegének lerovása illetékbélyegben)

 

A bejelentéshez kérjük, használja a következő nyomtatványt. ()

 

Amennyiben több kereskedelmi megbízott is van, kérjük minden megbízni kívánt személyről töltse ki az 1 számú mellékletet.

 

A bejelentésről a rendőrség igazolást ad ki.

 

Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos forgalmazás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a forgalmazás megkezdése előtt legalább három munkanappal a tevékenység végzését a rendőrkapitányság határozattal megtiltja.

 

A pirotechnikai termékek felhasználásának szabályai:

 

Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint - a 25. §-ban és a 30. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) birtokolhat, tárolhat, és használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat.

 

A játékos pirotechnikai termék birtoklásának, felhasználásának szabályai:

 1. A játékos pirotechnikai terméket - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
 2. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.
 3. A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását - december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra közötti időszak kivételével - a tevékenység megkezdése előtt öt munkanappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
  1. a bejelentést tevő nevét, székhelyét;
  2. a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;
  3. a felhasználás pontos helyét és időtartamát;
  4. a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
  5. közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, történő felhasználás esetében a felelős pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét.
  6. Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos felhasználás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a felhasználás megkezdése előtt legalább két munkanappal a tevékenység végzését a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányság megtiltja.
   1. Játékos pirotechnikai termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel.
 4. Játékos pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
 5. A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére, vagy a forgalmazó által megjelölt helyre visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

 

Kis és közepes tűzijáték termék birtoklásának, felhasználásának szabályai:

 1. Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) december 31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig engedély hiányában is felhasználható.
 2. Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
 3. A kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.Kis és közepes tűzijáték termék (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
 4.  Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
 5. A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) a fentbekezdésében meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

 

 

A műszaki pirotechnikai termékre (V. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok:

 

A műszaki pirotechnikai termékeket összetevőik mennyiségének megfelelően V/1., V/2. és V/3. csoportba kell sorolni.

 

Az V/1. és V/2. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai terméket, valamint az V/3. csoportba tartozó fagykár elleni füstölőt nagykorú személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

 

Az V/3. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termékeket tárolási engedéllyel (21. §) rendelkező gazdálkodó szervezetek megvásárolhatják, birtokolhatják, és tevékenységük során engedély nélkül felhasználhatják.

 

Műszaki pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

 

A hibás vagy lejárt szavatosságú műszaki pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni

 

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti:

 1. az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét;
 2. az emberek vagyonát;
 3. a természeti és az épített környezetet.

 

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti a 155/2003. (X. 1.) Korm rendelet előírásait és a tűzvédelmi szabályokat.

 

Tilos „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen és repülőtéren a nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.

 

Játékos pirotechnikai termék kivételével tilos pirotechnikai terméket külterületi védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék felhasználása is tilos.

 

Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség köteles intézkedni a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására.

 

A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek.