Hatósági engedély szükséges:        

 

 1. a lőfegyver, a lőfegyverdarab (a továbbiakban együtt: lőfegyver), a muzeális lőszer kivételével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához,
 2. a lőfegyver hatástalanításához,
 3. a lőfegyver kiállításához;
 4. az „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a lőszer és a hangtompító megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításhoz;
 5. a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer-tárolóhely üzemeltetéséhez.
 6. a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, a Magyar Köztársaság területén történő forgalmazásához;
 7. a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez,
 8. a lőszerelem, a színházi fegyver megszerzéséhez, tartásához;
 9. a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához.

 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhető:

 

 1. az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer;
 2. az automata lőfegyver;
 3. a hangtompító;
 4. külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver;
 5. huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer
 6. megszerzése és tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék lőfegyverre történő felszerelése.

 

 „A” kategória:

1. Automata tűzfegyverek.

2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver.

3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.

4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló lőfegyverhez, a használatukra jogosult személyek számára.

 

Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása, amelynek használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja.

 

Engedélyező hatóságok:

 

A kérelmező lakóhelye, illetve a tevékenység helye szerint illetékes (pl.: a Veszprém)  megyei rendőr-főkapitányság engedélyezi:

 

 1. a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a színházi fegyver gyártását, forgalmazását,
 2. a lőfegyver, a lőszer kereskedelmi célú, kivitelét,.
 3. a lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő megszerzését és tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését,
 4. az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását,
 5. a lőfegyver kiállítását,
 6. a hangtompító megszerzését és tartását, valamint
 7. az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer megszerzését és tartását.

 

A kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes (pl.: a Tapolcai) rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztálya engedélyezi:

 

 1. a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását,
 2. a légfegyver javítását,
 3. a gáz- és riasztófegyver viselését,
 4. a lőfegyver hatástalanítását,
 5. a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát,
 6. a polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetését,
 7. a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését.

 

Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, lőszer nem kereskedelmi célú kivitele a fent meghatározott hatóságok hatáskörébe tartozik.

 

Az engedélyezés feltételei:

 

A lőfegyver megszerzésére és tartására engedély csak akkor adható, ha a kérelmező személy

 1. külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver tartásához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,

a lőfegyver, lőszer tárolásának alább meghatározott feltételeivel rendelkezik,

  1. a lőfegyvert az engedélyes által állandóan lakott lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített állapotban, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.
  2. Rövid lőfegyvert az (1) bekezdésben meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban is lehet tárolni.
  3. A 10 darabot meghaladó darabszámú lőfegyver és 1000 darabot meghaladó lőszer, valamint „A” kategóriába tartozó lőfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni.
  4. Ha a (3) bekezdésben említett lőfegyver vagy lőszer tárolása lakott területen kívül történik, a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni.
  5. A lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.
 1. külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes, és
 2. nem áll az alábbi kizáró rendelkezések hatálya alatt;

Nem adható engedély annak:

 1. aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;
 2. aki cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll;
 3. akit állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. §, 174. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 26l/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk. 263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), természetkárosítás (Btk. 281. §), visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk. 283/A. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §) elkövetése miatt elítéltek, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
 4. akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítéltek, illetve, ha vele szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
 5. aki ellen a c) és d) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;
 6. aki ellen ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lőfegyverrel, közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvény rendjének megbontása, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés, jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig;
 7. aki az engedély kiadására vonatkozó kérelmében valótlan adatot közöl, illetve a kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, lőszerre (töltényre) lőszerelemre, lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, a kérelem benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő két évig.

 

A fenti feltételeket, a jogi személy vezető tisztségviselői, egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a tevékenységért felelős vezető tekintetében is vizsgálni kell.

.

A kérelmek tartalma:

 

A fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem gyártása, forgalmazása, illetve a lőfegyver javítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 

- a kérelmező statisztikai jelét (statisztikai törzsszám vagy adószám első nyolc számjegye);

- a kérelmező székhelyének címét;

- a tevékenység fajtáját (gyártás, forgalmazás, javítás);

- a tevékenység gyakorlásának pontos címét;

- az épület méretarányos tervrajzát;

- a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módját;

- a biztonsági berendezésre vonatkozó adatokat, műszaki leírást (acélrács, biztonsági fólia, riasztóberendezés stb.);

- az alkalmazottak személyi adatait, szakképzettségük igazolását;

- a tevékenység gyakorlásának módját (egyéni vállalkozó, szervezet).

Szervezet esetében

- a kérelmező megnevezését;

- a cégbírósági bejegyzés másolatát;

- vezető tisztségviselő(k)/tevékenységért felelős személyi adatait.

Egyéni vállalkozó esetében

- a kérelmező személyi adatait;

- vállalkozói igazolvány másolatát;

- szakképzettség igazolását;

- lakóhely adatait.

A gyártási kérelemnek a fentieken túl tartalmaznia kell

a) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára jogosult (kijelölt) szervezet szakvéleményét, amely tartalmazza

- a polgári kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó MSZ 15765, illetve a töltények minősítésére vonatkozó MSZ 15764 szabványban előírt, az adott lőfegyverre, gáz- és riasztófegyverre, légfegyverre, illetve lőszerre vonatkozó vizsgálati módszer és eljárás szerint elvégzett vizsgálatok alapján a biztonságos működésre vonatkozó megállapításokat;

- a fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megfelel e rendelet előírásainak;

- a fegyverre, lőszerre (töltényre) és lőszerelemre vonatkozó egyéb, a biztonságos és jogszerű használat szempontjából fontos megállapításokat;

b) típusjóváhagyó vizsgálathoz kötött fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem esetén a gyártási dokumentációt (tervrajz, gyártási eljárás, technológia);

c) a gyártani kívánt lőfegyver, fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem adatait (típusát, jellemzőit), a mennyiségét és a raktári készlet nagyságát;

d) a gyártás megkezdésének idejét.

A forgalmazására jogosító engedély iránti kérelemnek a fentieken túl tartalmaznia kell

a) a forgalmazni kívánt fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megnevezését és a raktárkészlet nagyságát;

b) az üzlet vezetőjének, helyettesének, eladóinak személyi adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakóhelyét).

A lőfegyver javítására jogosító engedély iránti kérelemnek a fentieken túl tartalmazni kell

a) a javításra és tárolásra használt helyiségek számát és nagyságát;

b) a javító tevékenység pontos leírását (lőfegyverjavítás, gáz- és riasztófegyver-javítás, távcsőszerelés, farészek készítése stb.).

 

 

 

Lőfegyvertartási engedéllyel kapcsolatos kérelmek tartalma:

 

 

Sport vadászat célú lőfegyver kérelem:

 1. nyomtatvány (letöltendő file: termker_1.pdf)
 2. érvényes vadászjegy
 3. a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és a gyakorlati jártasság igazolása (vizsgabizonyítvány)  /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 4. orvosi igazolás II. kategóriás lőfegyvertartásra alkalmasságról (háziorvos) /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 5. az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

 

Szolgálati (vadász) célú lőfegyver kérelem:

 1. nyomtatvány (letöltendő file: termker_1.pdf)
 2. érvényes vadászjegy
 3. a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és a gyakorlati jártasság igazolása (vizsgabizonyítvány) /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 4. hivatásos vadász igazolvány /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 5. munkaszerződés, vagy munkaköri leírás, amely tartalmazza a szolgálati fegyver viselésére utaló bejegyzést /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 6. orvosi igazolás I. kategóriás lőfegyvertartásra alkalmasságról (foglalkoztatás egészségügyi orvos) /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 7. az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

 

 

Szolgálati (mezőőr) célú lőfegyver kérelem:

 1. nyomtatvány (letöltendő file: termker_1.pdf)
 2. a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és a gyakorlati jártasság igazolása (vizsgabizonyítvány)  /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 3. mezőőr igazolvány /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 4. munkaszerződés, vagy munkaköri leírás, amely tartalmazza a szolgálati fegyver viselésére utaló bejegyzést /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 5. orvosi igazolás I. kategóriás lőfegyvertartásra alkalmasságról (foglalkoztatás egészségügyi orvos) /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 6. az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

 

 

Sportlövészet célú lőfegyver kérelem:

 1. nyomtatvány (letöltendő file: termker_1.pdf)
 2. az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedély
 3. a sportlövő minősítésének igazolása
 4. az országos sportági szakszövetség javaslata saját tulajdonú lőfegyver tartására
 5. a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és a gyakorlati jártasság igazolása (vizsgabizonyítvány)  /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 6. orvosi igazolás sportcélú lőfegyvertartásra alkalmasságról (sportorvos) /amennyiben korábban nem került benyújtásra/
 7. az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

 

7,5 joule (flóbert) vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver megszerzése és tartása iránti  kérelem céllövészetre:

 1. nyomtatvány (letöltendő file: termker_1.pdf)
 2. az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

 

Gáz- és riasztófegyver - önvédelmi célú viselése - iránti kérelem:

 1. nyomtatvány (letöltendő file: termker_1.pdf)
 2. a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. által kiállított tanúsítvány
 3. az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

 

A lőfegyver átadásának bejelentése:

 Lőfegyver, lőszer lőfegyver-kereskedőnek, a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott lőfegyvertartás céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik. A lőfegyver átadása esetén -amikor a lőfegyver a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alól kikerül- a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet és a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével a lőfegyver átadását az átadás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés átvételéről a rendőrkapitányság igazolást ad ki, melynek egy példányát az átadó, egy példányát az átvevő az átadás időtartama alatt köteles megőrizni.

 

A lőfegyver átengedése -amikor a lőfegyvert a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alatt használják- nem bejelentés kötelezett

 

A lőfegyver átadás bejelentéséhez kéjük a nyomtatványt fegyverenként 3 példányban szíveskedjék kitölteni:

 1. nyomtatvány vadászlőfegyver átadásához (letöltendő file: bejelv.pdf)
 2. nyomtatvány maroklőfegyver átadásához (letöltendő file: bejelm.pdf)

 

Jogi személyek, gazdálkodó szervezetek fegyverkérelme:

 

Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására a következő szervezetek kaphatnak engedélyt:

 1. hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver;
 2. sportlőfegyverre a sportlövészettel foglalkozó, nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja;
 3. sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az, amely az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik;
 4. a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult (kijelölt) szervezet, feladatai ellátására;
 5. az igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó szervezet, valamint muzeális intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan;
 6. lőszerpróbára az, amely a lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik;
 7. rövid lőfegyverre az, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver.

 

Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására jogosító engedély a fenti szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek tárolásával, átadásával megbízott személy

 1. nem áll a kizáró rendelkezések hatálya alatt;
 2. külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver tartásához előírt egészségi alkalmasságát igazolja;
 3. külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes, és
 4. a szervezet a Magyar Köztársaság területén a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.

 

Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportlövészettel foglalkozó sportegyesületnek engedélyezhető. A muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.

 

Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek engedélyezhető.

 

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok:

 

 1. nyomtatvány jogi személy fegyverkérelme (letöltendő file: jogiker.pdf)
 2. nyomtatvány jogi személy alkalmazotti kérelme (letöltendő file: alkker.pdf  )
 3. nyomtatvány jogi személy vezető tisztségviselői kérelme (letöltendő file: vezker.pdf  )
 4. nyomtatvány lövészetvezetői igazolás kiadásához (letöltendő file: loveszet_vez.pdf  )

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja és a további csatolandó okiratok, igazolások miatt kérjük keresse az eljárásra illetékes hatóságot!

 

A lőfegyver, lőszer megszerzési és tartási engedélyt a kérelmező személyesen, a szervezet a kereskedelmi meghatalmazottja útján veheti át.

 

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóságnál beszerezhető „készpénzátutalási megbízás”-on kell befizetni, vagy az eljáró hatóság Megyei Rendőr-főkapitányságának (Veszprém megyében a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000 számú) előirányzat-felhasználási számla számára kell átutalni.

 

A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról a Rendőrség, kérésre számlát állít ki.

A számla igényléséhez szíveskedjen számlaigénylőt (letöltendő file: szamlaig1.pdf) kitölteni.

 

A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai

 A díjak mértéke forintban

 1.

 Gyártás engedélyezése

 150 000

 2.

 Forgalmazás engedélyezése

 150 000

 3.

 Javítási tevékenység engedélyezése

 80 000

 4.

 Lőtér üzemeltetés engedélyezése

 50 000

 5.

 Lőfegyver kiállítás engedélyezése

 20 000

 6.

 Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése

 

 

 - 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig

 15 000

 

 - 26-50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig

 35 000

 

 - 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett

 45 000

 

 - lőszerelem tárolóhely

 35 000

 

 Nem kell a 6. pont szerinti díjat külön leróni, ha az 1-5. pontok szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével

 

 7.

 Szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása

 2 000

 8.

 Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából

 30 000

 9.

 Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban fegyverenként

 4 500

 

 - csak lőszer esetén

 2 000

 

 Határvámhivatal igazolása

 3 000

 10.

 Lőfegyver megszerzésének és tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával

 6 000

 11.

 Újabb lőfegyver tartása engedélyezésének bejegyzése a lőfegyvertartás engedélyezésére szolgáló okmányba

 3 000

 12.

 A kizárólag 7,5 joule vagy az alatti csőtorkolati energiájú tűzfegyver megszerzésének, illetve tartásának engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is)

 2 000

 13.

 Gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is)

 2 000

 14.

 Az Európai Lőfegyvertartási Engedély kiállítása

 4 000

 15.

 Szervezetek lőfegyvertartásának engedélyezése fegyverenként

 3 000

 16.

 Színházi fegyver megszerzésének és tartásának engedélyezése fegyverenként

 2 000

 17.

 Muzeális fegyver sportcélú tartásának engedélyezése fegyverenként

 2 000

 18.

 Lőfegyver hatástalanításának engedélyezése

 2 000

 19.

 Az engedélyezésre szolgáló okmányokba történő hatósági bejegyzés

 3 000

 20.

 A lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló elveszett engedélyek pótlása

 4 000

 21.

 A lőfegyver tartására szolgáló okmányba bejegyzett engedély meghosszabbítása

 

 

 - 10 db lőfegyverig

 2 500

 

 - 11-25 db lőfegyverig

 4 500

 

 - 25 db lőfegyver fölött

 7 000

 22.

 Az Európai Lőfegyvertartási Engedély meghosszabbítása

 4 000